Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een sloopvergunning nodig?

Een sloopvergunning heet tegenwoordig een sloopmelding en is nodig wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het slopen en/of als er asbest verwijderd gaat worden. Deze kan online via het omgevingsloket worden aangevraagd. 

Naast een slooptekeningen en een sloopveiligheidsplan is er ook een asbestinventarisatie type A nodig voor het doen van een sloopmelding. Bij zo een inventarisatie zal men de woning visueel inspecteren, er wordt dus geen destructief onderzoek gedaan. Als er verdacht materiaal wordt gevonden worden er monsters genomen welke in een laboratorium worden onderzocht. Wanneer er asbest wordt aangetroffen zal dit gesaneerd moeten worden door een gespecialiseerd bedrijf.

Tegenwoordig zijn er ook inspecteurs in Amsterdam die bij sloopwerkzaamheden ,waarbij minder dan 10 m3 aan afval vrijkomt, een inventarisatie eisen. Dit omdat het dan niet aannemelijk is dat er geen asbest vrij zal komen. Veel panden zijn van voor 1993 of voor die datum verbouwd dus is er in het kader van de volksgezondheid altijd een risico.

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u vrijblijvend met uw vragen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

De omgevingsvergunning omvat meerdere vergunningen waaronder een vergunning voor de activiteit "bouwen". In de Wabo is bepaald dat het verboden is om een bouwwerk te bouwen of verbouwen. Hier zijn weer een aantal uitzonderingen op welke vallen onder het "vergunningsvrij bouwen".

Los van de vergunningsvrije bouwwerken is een omgevingsvergunning verplicht wanneer u één van de volgende wijzigingen aan uw woning gaat uitvoeren:

 1.  de constructie van de woning wordt gewijzigd
 2.  het brandcompartiment wordt gewijzigd
 3.  het bebouwd oppervlak wordt vergroot
 4.  het bouwvolume wordt vergroot

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u vrijblijvend met uw vragen.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Een omgevingsvergunning kan online aangevraagd worden via het omgevingsloket. Middels de Digid kan er ingelogt worden en kan er een vergunning aangevraagd worden voor verschillende activiteiten. 

Het is raadzaam om de vergunning aan te laten vragen door een specialist. Bedrijven kunnen als gemachtigde een omgevingsvergunning aanvragen. De correspondentie loopt dan ook via deze specialist en de aanvrager krijgt netjes een afschrift van de correspondentie

Wanneer heb ik een splitsingsvergunning nodig in Amsterdam?

Als u eigenaar bent van een pand in Amsterdam dat voor 1940 is gebouwd, dan moet u een vergunning hebben om het pand kadastraal te mogen splitsen in meerdere appartementen. Is het pand na 1940 gebouwd, dan heeft u geen splitsingsvergunning nodig. Naast deze regeling geldt ook dat u geen spitsingsvergunning nodig heeft voor het afsplitsen van een bedrijfsruimte.

Om een splitsingsaanvraag in te dienen moeten er nogal wat gegevens worden ingediend waaronder:

 1. Een volledig ingevuld en ondertekend splitsingsaanvraagformulier met volmacht;
 2. De verklaring van deelname aan de 'Gedragscode Splitsen Amsterdam;
 3. De bouwkundige tekening (plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten, een situatietekening);
 4. Een splitsingstekening;
 5. Een bouwkundig opnamerapport gebaseerd op de checklist kwaliteitseisen;
 6. Een WWS puntentelling per woning;
 7. Een funderingsrapport;
 8. Een keuringsrapport (gas- en elektra installatie) van een erkend installatiebedrijf;
 9. Bij samenvoegen: een samenvoegingsvergunning;
 10. Bij bouwactiviteiten: een omgevingsvergunning en/of sloopmelding en asbestinventarisatierapport.

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u vrijblijvend met uw vragen.

 

Wat mag ik vergunningsvrij bouwen?

In bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (BOR) is in artikel 2 en 3 omschreven welke bouwwerken vergunningsvrij gerealiseerd mogen worden. De meest bekende bouwwerken zijn:

 1. uitbouwen tot een diepte van 4 meter achter of naast de woning mits het een tussenwoning betreft
 2. bouwwerken verder dan 4 meter achter de woning mits deze een ondergeschikte functie hebben, zoals een garage, plantenkast etc
 3. dakkapellen aan de achterzijde of zijkant van de woning mits deze niet naar de straat is gekeerd
 4. dakramen welke niet verder uitsteken van 60 cm en rondom minimaal op 50 cm van de dakrand geplaatst zijn
 5. zonnepanelen mits geplaatst in dezelfde helling als het schuine dak of op een plat dak met dezelfde afstand tot de dakrand als dat de panelen in de hoogte uitsteken
 6. nieuwe kozijnen in een bestaande sparing mits aanwezig in een gevel welke niet naar de straat is gekeerd

Bouwwerken welke op basis van artikel 2 gerealisseerd kunnen worden hoeven niet te voldoen aan het bestemmingsplan. Dit kan verwarrend zijn omdat er op basis van het bestemmingsplan vaak minder verder uitgebouwd mag worden dan op basis van de regels voor vergunningsvrij bouwen.

Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u vrijblijvend met uw vragen.

Wat is een houten fundering?

In Nederland staan veel oudere gebouwen op houten palen en kespen. Op zich is hier niets mis mee, maar wanneer het grondwaterpeil gaat schommelen is er een grote kans dat de houten palen beginnen te rotten. Tevens zijn aantastingen door schimmels en bacteriën vaak een oorzaak voor het zwakker worden van de houten fundering. Bij te zwakke palen moet er opnieuw gefundeerd worden.

Wat is een funderingsonderzoek?

Bij splitsing is het verplicht om op basis van een funderingsonderzoek aan te tonen dat de kwaliteit van de fundering voldoende is, dat deze nog minimaal 25 jaar voldoet. Het funderingsonderzoek bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel worden de volgende onderzoeken gedaan: Archiefonderzoek, visuele inspectie, lint- en vloerwaterpassing en de meetboutgegevens worden opgevraagd en beoordeeld. Indien deze gegevens voor Bouw en Woningtoezicht niet afdoende zijn zal er een visuele inspectie van de fundering moeten plaatsvinden. Er zal dan een put worden gegraven zodat de houten fundering nader onderzocht kan worden.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw onder te verdelen in kleinere gebruiksruimten. Dit gebeurt door een splitsing in appartementsrechten. Door de notaris wordt een splitsingsakte opgemaakt, waarbij een tekening hoort. Een appartementsrecht / woning is dan ook individueel overdraagbaar wat voor de splitsing niet het geval was.

Woning waarderingsstelsel

Het woning waarderingsstelsel (WWS) wordt ook wel puntensysteem genoemd. Op basis van het WWS kan de kwaliteit van een woonruimte worden gewaardeerd waarbij wordt gekeken naar o.a. de buitenruimte, oppervlakten, afwerking, energieprestatie en ligging. De huurprijs wordt vervolgens bepaald op basis van het totaal aantal punten. Op deze manier worden huurwoningen door heel Nederland op een gelijke wijze gewaardeerd en kan een redelijke huurprijs worden berekend.

Per 1 januari 2016 zal de liberalisatiegrens voor drie jaar worden bevroren. De grens ligt dan op € 710,68.

Vrije sector huurwoningen

Dit zijn woningen met een huur boven de liberalisatiegrens. Voor woningen met een huurcontract boven de liberalisatiegrens geldt geen huurprijs op basis van het WWS. De kale huursom is dus door verhuurder vrij vast te stellen. Per 1 januari 2015 ligt de liberalisatiegrens op € 710,68 of wel 142 punten.