Direct contact? Bel: 020 - 760 58 40

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Maatwerk Bouwadvies: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61230995.

 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Maatwerk Bouwadvies een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Overeenkomst: iedere tussen de opdrachtgever en Maatwerk Bouwadvies tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Maatwerk Bouwadvies zich heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

 5. Diensten: alle diensten en/of werkzaamheden waartoe Maatwerk Bouwadvies zich in het kader van de overeenkomst jegens de opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, bouwadvies, vastgoedadvies, bouwbegeleiding en aanverwante diensten en werkzaamheden, één en ander in de ruimste zin des woords.

 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maatwerk Bouwadvies en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Maatwerk Bouwadvies vrijblijvend.

 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van Maatwerk Bouwadvies, binden hem niet.

 3. Aan een aanbod van Maatwerk Bouwadvies dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 4. Afbeeldingen en tekeningen zijn voor Maatwerk Bouwadvies niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

 5. Geringe maatafwijkingen, al dan niet ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, zijn toegestaan en in elk geval bij renovatieprojecten gangbaar. Zij kunnen nimmer als tekortkoming van Maatwerk Bouwadvies worden aangemerkt.

 6. Indien de overeenkomst oppervlaktes, afmetingen of andere aanduidingen vermeldt, worden deze steeds vermoed als indicatie te dienen, tenzij strikte naleving van de hier bedoelde aanduidingen noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 7. Indien zulks voor het uitbrengen van het aanbod uitdrukkelijk is bedongen, is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd de kosten voor het vervaardigen van het aanbod in rekening te brengen bij de degene op wiens verzoek het aanbod is uitgebracht. Eén en ander uitsluitend in het geval dat het aanbod niet wordt aanvaard.

 8. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel na schriftelijke bevestiging door Maatwerk Bouwadvies van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever.

 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maatwerk Bouwadvies niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 10. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. |  DERDEN EN TERMIJNEN

 1. Maatwerk Bouwadvies is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 2. Indien en voor zover Maatwerk Bouwadvies zich in het kader van zijn diensten betrekt bij tussen de opdrachtgever en derden gesloten overeenkomsten, dan wel zich betrekt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden, is Maatwerk Bouwadvies geen partij bij die overeenkomsten en aanvaardt Maatwerk Bouwadvies geen enkele aansprakelijkheid in verband met aan die derden toerekenbare tekortkomingen.

 3. Alle vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Maatwerk Bouwadvies treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Maatwerk Bouwadvies schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Maatwerk Bouwadvies een redelijke termijn stelt waarbinnen de overeenkomst alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 4. Uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Maatwerk Bouwadvies alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

ARTIKEL 5. |  ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Maatwerk Bouwadvies, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie, zoals documenten, gegevens(bestanden) en rapportages aan Maatwerk Bouwadvies ter beschikking te stellen, op de door Maatwerk Bouwadvies voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Maatwerk Bouwadvies steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

 2. De opdrachtgever is gehouden Maatwerk Bouwadvies zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen, waaronder voor zover relevant, hijzelf, alsmede de personen die door de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Maatwerk Bouwadvies staan. Vergaderingen en besprekingen waarbij de opdrachtgever wordt betrokken, worden gehouden tijdens werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur).

 4. Indien en voor zover de opzet of uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat Maatwerk Bouwadvies tijdig toegang verkrijgt tot die locatie en Maatwerk Bouwadvies kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen voor zover dat voor de uitvoering redelijkerwijs nodig is.

 5. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel, is Maatwerk Bouwadvies, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de daaruit voortvloeiende vertragings-/wachturen en extra te maken kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst dient de opdrachtgever Maatwerk Bouwadvies daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is hij gehouden aan Maatwerk Bouwadvies ten minste alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van Maatwerk Bouwadvies vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade voor zover de wet daaraan, ten aanzien van consumenten, niet dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 7. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Maatwerk Bouwadvies zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Maatwerk Bouwadvies zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Maatwerk Bouwadvies op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Maatwerk Bouwadvies de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Maatwerk Bouwadvies zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Maatwerk Bouwadvies een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. |  ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. De opdrachtgever is gehouden bij de oplevering van de diensten direct te controleren of het opgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

 2. Indien het opgeleverde naar het oordeel van de opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Maatwerk Bouwadvies.

 3. Indien een gebrek ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de opdrachtgever dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan Maatwerk Bouwadvies kenbaar te maken.

 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert,

 5. Indien ingevolge één van de bepalingen van dit artikel wordt gereclameerd, schort dit nimmer de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever op.

 6. Gebruikelijke of niet te vermijden afwijkingen in het opgeleverde bieden geen grond voor reclamaties.

 7. In geval van tijdige en door Maatwerk Bouwadvies gegrond bevonden reclamering, maakt de opdrachtgever aanspraak op herstel of vervanging. Dit ter vrije keuze van Maatwerk Bouwadvies. Indien herstel of vervanging blijvend onmogelijk is, maakt de opdrachtgever aanspraak op een redelijke vergoeding.

 8. Garantie is slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 9. |  OVERMACHT

 1. Maatwerk Bouwadvies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Maatwerk Bouwadvies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Maatwerk Bouwadvies zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 3. Maatwerk Bouwadvies kan gedurende de periode dat de overmachtsituatie voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer voortduurt dan drie maanden, of indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze periode langer dan drie maanden zal voortduren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

 4. Indien Maatwerk Bouwadvies bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 10. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Maatwerk Bouwadvies is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Maatwerk Bouwadvies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.

 3. Voorts is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

 4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Maatwerk Bouwadvies op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Maatwerk Bouwadvies ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 6. Indien Maatwerk Bouwadvies de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Maatwerk Bouwadvies vermelde prijzen exclusief btw, parkeerkosten, kosten van inzage in het bouwarchief en van drukwerk, zoals ten aanzien van bouwtekeningen.

 2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Maatwerk Bouwadvies gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

 3. Maatwerk Bouwadvies is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór afronding daarvan openbaren, aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de consument gerechtigd de overeenkomst op die grond te ontbinden, mits de doorberekening van deze kosten plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Maatwerk Bouwadvies uitdrukkelijk heeft verklaard de overeenkomst niet alsnog onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen.

 4. Maatwerk Bouwadvies is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel tussentijdse betalingen van de overeengekomen prijs te vorderen. Maatwerk Bouwadvies is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de betreffende vooruitbetaling volledig is voldaan.

 5. Tenzij anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Maatwerk Bouwadvies voorgeschreven wijze.

 6. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente, indien de opdrachtgever handelt in hoedanigheid van consument.

 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van (incasso)kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Maatwerk Bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Maatwerk Bouwadvies is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 2. Maatwerk Bouwadvies verbindt zich ertoe de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Tenzij de aard of strekking van de verbintenis daaraan dwingend in de weg staat, verbindt Maatwerk Bouwadvies zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij nimmer instaan voor de resultaten die de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.

 3. Maatwerk Bouwadvies is niet aansprakelijk voor schade in verband met door of namens de opdrachtgever voorgeschreven werkwijzen en gegeven aanwijzingen.

 4. Adviezen, instructies en onderzoeksresultaten worden naar beste inzicht en vermogen samengesteld en verstrekt, doch bieden voor de opdrachtgever geen garantie dat onvoorwaardelijk naar deze adviezen, instructies c.q. resultaten kan worden gehandeld. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten door hem of een derde naar aanleiding van de door Maatwerk Bouwadvies verstrekte adviezen, instructies en onderzoeksresultaten. Elke aansprakelijkheid van Maatwerk Bouwadvies ter zake is uitgesloten.

 5. Maatwerk Bouwadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die toerekenbaar is aan derden die niet door Maatwerk Bouwadvies bij de uitvoering van de overeenkomt zijn betrokken, ook niet in geval derden ten behoeve van de opdrachtgever naar adviezen, instructies en onderzoeksresultaten van Maatwerk Bouwadvies hebben gehandeld.

 6. Maatwerk Bouwadvies draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met, of schade die veroorzaakt is door:

 7. een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;

 8. een andere omstandigheid die niet aan Maatwerk Bouwadvies kan worden toegerekend.

 9. Maatwerk Bouwadvies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Maatwerk Bouwadvies bestaat, is Maatwerk Bouwadvies uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 10. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 11. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maatwerk Bouwadvies aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maatwerk Bouwadvies toegerekend kunnen worden;

 12. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 13. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Maatwerk Bouwadvies voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de opdrachtgever Maatwerk Bouwadvies in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Maatwerk Bouwadvies ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

 14. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Maatwerk Bouwadvies te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Maatwerk Bouwadvies betrekking heeft

 15. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Maatwerk Bouwadvies één jaar.

 16. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Maatwerk Bouwadvies, zal de opdrachtgever Maatwerk Bouwadvies vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Maatwerk Bouwadvies.

ARTIKEL 13. |  GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij de opdrachtgever hiervoor toestemming geeft, of indien de aard of de strekking van de te verlenen diensten zich tegen toepassing verzet, zal Maatwerk Bouwadvies alle informatie die rechtstreeks verband houdt met (de onderneming of organisatie van) de opdrachtgever geheimhouden.

 2. De opdrachtgever is gehouden alle adviezen, kennis, kunde en documentatie die door Maatwerk Bouwadvies in verband met de uitvoering van de overeenkomst hem ter kennis is gekomen c.q. beschikbaar is gesteld, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken ten behoeve van het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 3. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de aard of strekking van de informatie voortvloeit.

 4. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot het verstrekken van de in dit artikel bedoelde gegevens aan derden.

 5. Partijen zijn gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel op te leggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 6. Maatwerk Bouwadvies behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 14. |  (INTELLECTUELE) EIGENDOM

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven eventueel door Maatwerk Bouwadvies tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en tekeningen, zijn eigendom ondanks dat deze eventueel aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. De hier bedoelde zaken mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maatwerk Bouwadvies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de zaak anders voortvloeit.

 2. Alle krachtens de Auteurswet en overige rechten van intellectuele eigendomsrecht aan Maatwerk Bouwadvies toekomende rechten worden voorbehouden.

ARTIKEL 15. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Maatwerk Bouwadvies aangewezen om van geschillen kennis te nemen.